پلن ۱

20,000 تومان
ماهانه

 • ۱۰ گیگابایت هاست
 • ۶۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • تعداد دامین ۱ عدد
 • تعداد ساب دامین نامحدود عدد
 • تعداد ادآن دامین نامحدود
 • بدون دیتابیس
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور آپاچی
 • ترافیک نیم بها

 • پلن ۲

  48,000 تومان
  ماهانه

 • ۲۵ گیگابایت هاست
 • ۱۲۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • تعداد دامین ۱ عدد
 • تعداد ساب دامین نامحدود عدد
 • تعداد ادآن دامین نامحدود
 • بدون دیتابیس
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور آپاچی
 • ترافیک نیم بها

 • پلن ٣

  108,000 تومان
  ماهانه

 • ۶۰ گیگابایت هاست
 • ۲۵۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • تعداد دامین ۱ عدد
 • تعداد ساب دامین نامحدود عدد
 • تعداد ادآن دامین نامحدود
 • بدون دیتابیس
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور آپاچی
 • ترافیک نیم بها

 • پلن ۴

  162,500 تومان
  ماهانه

 • ۱۰۰ گیگابایت هاست
 • ۳۵۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • تعداد دامین ۱ عدد
 • تعداد ساب دامین نامحدود عدد
 • تعداد ادآن دامین نامحدود
 • بدون دیتابیس
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور آپاچی
 • ترافیک نیم بها

 • پلن ۵

  230,000 تومان
  ماهانه

 • ۲۰۰ گیگابایت هاست
 • ۳۵۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • تعداد دامین ۱ عدد
 • تعداد ساب دامین نامحدود عدد
 • تعداد ادآن دامین نامحدود
 • بدون دیتابیس
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور آپاچی
 • ترافیک نیم بها

 • پلن ۶

  310,000 تومان
  ماهانه

 • ۶۰۰ گیگابایت هاست
 • ۷۰۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • تعداد دامین ۱ عدد
 • تعداد ساب دامین نامحدود عدد
 • تعداد ادآن دامین نامحدود
 • بدون دیتابیس
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور آپاچی
 • ترافیک نیم بها

 • پلن ۷

  375,000 تومان
  ماهانه

 • ۱۰۰۰ گیگابایت هاست
 • ۱۰ ترابایت پهنای باند
 • تعداد دامین ۱ عدد
 • تعداد ساب دامین نامحدود عدد
 • تعداد ادآن دامین نامحدود
 • بدون دیتابیس
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • وب سرور آپاچی
 • ترافیک نیم بها