Sectigo Essential SSL

1,750,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Sectigo
  • نوع تصدیق: دامنه
  • درجه امنیت: تا 256 بیت
  • پشتیبانی از چند دامنه: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر
  • گارانتی تا $10,000
  • زمان صدور: آنی
  • پشتیبانی از دامنه‌های ایرانی: خیر

Sectigo Instant SSL

3,500,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Sectigo
  • نوع تصدیق: سازمانی
  • درجه امنیت: تا 256 بیت
  • پشتیبانی از چند دامنه: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر
  • گارانتی تا $50,000
  • زمان صدور: 1-3 روز
  • پشتیبانی از دامنه‌های ایرانی: خیر

Sectigo Instant SSL Pro

6,518,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Sectigo
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر
  • زمان صدور: 1-3 روز
  • پشتیبانی از دامنه‌های ایرانی: خیر

Sectigo Premium SSL

6,518,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Sectigo
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر

Sectigo UCC

17,369,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Sectigo
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر

Sectigo Wildcard SSL

17,369,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Sectigo
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: دارد

GeoTrust Quick SSL Premium

9,887,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده GeoTrust
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر

GeoTrust Rapid SSL

3,500,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده GeoTrust
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر

GeoTrust Rapid SSL Wildcard

13,300,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده GeoTrust
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: بله

Symantec Secure Site EV

13,300,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Symantec
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر

Symantec Secure Site Pro EV

13,300,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Symantec
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر

Symantec Secure Site Pro

13,300,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Symantec
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر

Symantec Secure Site

29,662,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Symantec
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: بله

Thawte SSL 123

4,191,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Thawte
  • درجه امنیت: پایه
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر

Thawte SSL Web Server EV

4,191,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Thawte
  • درجه امنیت: پایه
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر

Thawte SSL Web Server

10,937,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Thawte
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: بله