Sectigo Essential SSL

1,200,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Sectigo
  • نوع تصدیق: دامنه
  • درجه امنیت: تا 256 بیت
  • پشتیبانی از چند دامنه: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر
  • گارانتی تا $10,000
  • زمان صدور: آنی
  • پشتیبانی از دامنه‌های ایرانی: خیر

Sectigo Instant SSL

2,400,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Sectigo
  • نوع تصدیق: سازمانی
  • درجه امنیت: تا 256 بیت
  • پشتیبانی از چند دامنه: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر
  • گارانتی تا $50,000
  • زمان صدور: 1-3 روز
  • پشتیبانی از دامنه‌های ایرانی: خیر

Sectigo Instant SSL Pro

636,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Sectigo
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر
  • زمان صدور: 1-3 روز
  • پشتیبانی از دامنه‌های ایرانی: خیر

Sectigo Premium SSL

636,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Sectigo
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر

Sectigo UCC

636,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Sectigo
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر

Sectigo Wildcard SSL

636,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Sectigo
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: دارد

GeoTrust Quick SSL Premium

1,800,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده GeoTrust
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر

GeoTrust Rapid SSL

636,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده GeoTrust
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر

GeoTrust Rapid SSL Wildcard

2,400,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده GeoTrust
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: بله

Symantec Secure Site EV

2,400,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Symantec
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر

Symantec Secure Site Pro EV

2,400,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Symantec
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر

Symantec Secure Site Pro

2,400,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Symantec
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر

Symantec Secure Site

5,400,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Symantec
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: بله

Thawte SSL 123

768,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Thawte
  • درجه امنیت: پایه
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر

Thawte SSL Web Server EV

768,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Thawte
  • درجه امنیت: پایه
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: خیر

Thawte SSL Web Server

1,980,000 تومان
سالانه
  • ارائه دهنده Thawte
  • درجه امنیت: استاندارد
  • پشتیبانی از SAN: خیر
  • پشتیبانی از Wildcard: بله